Osasto Steissi » Saviston Koti

Osasto Steissi


Osasto Steissi

Palveluprosessi

Osasto Steissi on vakauttavan hoidon osasto. Nuorella on tavoitteena olla jo konkreettisesti tiedossa kotiutuminen/ itsenäistyminen sekä siihen liittyvät päivämäärät. 

Yksilötyö 

 • Nuori toimii yhteisössä sekä arjessaan itsenäistyvänä nuorena.
 • Nuori suunnittelee itse viikkoaikataulunsa 
 • Irtaantuu yhteisöstä ja mahdollisesta TUTOR-nuoren roolista ja toimii itsenäistyvän nuoren nimikkeellä
 • Hallitsee aiemmilla osastoilla omaksumiaan taitoja ja selviää konkreettisesti arjen realismista/vaatimuksista 
 • Korostunut merkitys nykyiseen verkostoon tukeutumisessa ja kiinnittymisessä sekä itsenäistymistaitojen harjoittelu 
 • Omien voimavarojen tunnistaminen suhteessa ongelmiin ja heikkouksiin.
 • Riskianalyysin realistinen huomiointi kohti tulevaisuutta 

Perhetyö 

Kotiuttavan perhetyön tarkoituksena on sijoitettujen nuorten ja perheiden arjen tukeminen lapsen kotiutuessa. Työskentely perustuu yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa määriteltyihin pulmakohtiin. Työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Työskentelyn kohteena ovat verkostot, jotka tulevaisuudessa ovat mukana lapsen elämässä. Kotiuttavan perhetyö tarkoituksena on löytää ja vahvistaa voimavaroja, joita nuorella ja perheellä on ja ratkaisukeskeisesti pureutua ongelmiin, jotka vaikeuttavat voimavarojen käyttöönottoa. Työskentelyjaksot määrittyvät työskentelyn aikana sisältäen aloitusvaiheen, työskentelyvaiheen ja lopetusvaiheen. Väliaikapalavereita pidetään asiakassuunnitelmien yhteydessä. 

 • Käydään läpi ja tuodaan näkyväksi työskentelyn sisältö sekä nuoren/perheen lisääntyneet ja käyttöön saadut voimavarat 
 • Tapaamisten tiiviyttä vähennetään noin yhteen kertaan kuussa 
 • Suunnataan katse tulevaan, vahvistetaan nuoren/perheen uskoa tilanteesta selviytymiseen 
 • Lopetusvaiheen työskentelyssä perhettä valmistellaan kotiuttavan perhetyön päättymiseen ja mahdollisesti muiden palveluiden piiriin siirtymiseen

Osasto steisiin työskentelyn pääkohdat 

 • Kotiutuminen tai itsenäistyminen 
 • Nuoren omien voimavarojen hyödyntäminen ja niihin tukeminen 
 • Nuoren ja hänen verkostonsa näköisen jatkosuunnitelman tekeminen 
 • Päihteettömyyden kantavuus myös tulevaisuudessa 
 • Mahdollisten tukitoimien järjestäminen ja niihin kiinnittyminen 

Palvelussa käytettävät työ- ja arviointimenetelmät 

 • Yksilötyöskentelyn tukena käytetään päihdetyökirjaa ja Osastolla Steissi siirryttäessä aloitetaan itsenäistymistyökirjatyöskentely. 
 • Apuna käytetään erilaisia menetelmävälineitä, kuten kortit, lomakkeet ja toiminnalliset harjoitteet nuoren yksilöllisten tarpeiden ja kykyjen mukaan 
 • Menetelmien monipuolinen ja vaihteleva käyttö lapsen tarpeesta ja työntekijöiden koulutuksesta riippuen tai työntekijöiden yksilöllistä osaamista hyödyntäen 
 • Työskentelytavat sekä arviointimenetelmät ovat sidottuina yhteisöllisyyteen sekä Askel-palveluprosessiin.
 • Nuori osallistuu talon sisäisiin päihderyhmiin sekä kuntouttavaan toimintaan ryhmämuodoissa. 
 • Ryhmätoiminnot antavat mahdollisuuden vuorovaikutustaitojen opetteluun. Juuri vuorovaikutustaitojen puutteellisuus on yksi päihteidenkäyttöön johtavista tekijöistä ja näin ollen vuorovaikutustaitojen opetteleminen on nuoren kokonaistilannetta ja erityisesti tulevaisuutta ajateltuna erittäin tärkeää.  
 • Päihderyhmä antaa nuorelle mahdollisuuden tutkia itseään yksilönä ryhmän jäsenenä. Ryhmässä työskentely lisää mm. itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja, joiden puutteellisuus voi johtaa päihteiden käyttöön. 

Lähiverkosto – ja sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmien kanssa aloitetaan panostus tulevaan itsenäistymiseen ja siihen liittyvään tukiverkostorakenteeseen. Kartoitetaan aktiivisesti mahdollisia oheistoimijoita, joiden puoleen kääntyä itsenäisessä elämässä. Verkostojen kanssa pyritään suunnittelemaan ja suorittamaan siirtyminen itsenäiseen elämään tai kotiin riittävän tuetusti, jotta kotiutumisen aiheuttamat paineet eivät toimisi laukasimena päihteiden käytön uudelleen aloittamiselle.