Osasto Etappi » Saviston Koti

Osasto Etappi


Osasto Etappi

Osasto Etapille, vakauttavan hoidon osastolle, sijoitetut nuoret ovat edenneet kuntoutuksessa ja pysäytysosastojen rakenteet ovat hallussa. Osasto Etapin tarkoituksena on arvioida ja hoitaa akuutin vaiheen jälkeen päihdeongelmaa ja samalla kiinnittää nuorta paremmin osaksi yhteisöä. Työskentely perustuu yhdessä nuoren, perheen ja sosiaalityöntekijöiden kanssa nuoren määriteltyihin pulmakohtiin sekä Osasto Pysäkillä esiin tulleisiin ongelmiin. Työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista.

Palvelun sisältö 

Osasto Etapilla omaohjaajan ja nuoren välille syntyvä yksilötyöskentely on pääosin arvioivaa, mutta samalla intensiivistä, korjaavaa, tukevaa sekä suunnitelmaan perustuvaa työskentelyä, jossa pääpaino on lastensuojelullisten ongelmakohtien ja päihdeongelman tarkemmassa identifioinnissa.

Osastolla arvioidaan vielä nuoren fyysisen ja psyykkisen vieroittumisen tarve, jonka jälkeen tarkennetaan ongelman takaa löytyviä ydinkysymyksiä lastensuojelullisen sijoitustarpeen näkökulmasta. Päätavoitteena on kokonaisvaltaisen arvion tekeminen ja korjaavien kokemusten tarjoaminen sekä voimavarakeskeinen lähestymistapa, jossa pyritään huomioimaan nuoren koko verkosto.

Palveluprosessi 

Työskentely on sisällöllisesti oman toiminnan tarkastelua, itsetuntemuksen vahvistamista suhteessa päihteidenkäyttöä laukaiseviin tekijöihin, oman edistymisen arviointia, vahvuuksien löytämistä, lisääntynyttä vastuunottoa ja arviointia nuoren kyvystä kannatella sitä.

Tavoitteena on turvallisen, hoidollisen, avoimen ja yhteistyökykyisen sijoituksen käynnistymisen kautta synnyttää ilmapiiri, jossa mahdollistuu ”sitoudu & kotiudu” -periaate. Tarkoituksena on arvioida, miten saada aikaiseksi tehokkaasti päihdeproblematiikan syihin pureutuva kuntoutus, joka välittää nuorelle ja hänen verkostolleen ymmärryksen vallitsevista olosuhteista ja niihin johtaneista syistä. Näiden pohjalta pyritään nopeasti löytämään muutostyöskentelyn kannalta oleellisimmat tavoitteet ja työskentelytavat, jotta sijoitus olisi prosessina mahdollisimman lyhyt.

Yksilötyöskentely 

 • Osasto Pysäkillä alkanut työskentely syventyy
 • Perustuu yhdessä määriteltyihin pulmakohtiin (as-palaveri, perhetyö, yksilötyö) 
 •  Työskentely perustuu arviointiin, joka tähtää muutoksen mahdollistamiseen, nuoren omien vuorovaikutustaitojen paranemiseen ja arjen sujumiseen. Pyritään tarjoamaan onnistumisen kokemuksia ja löytämään asioita nuoren elämästä, jotka voisivat toimia voimavaroina. 
 • Luottamuksen ansaitseminen, sen todentaminen, päihteettömien sisältöjen/tapojen omaksuminen
 •  Yhteisöllisyyden vahvistaminen (yhteisövastuut, mukaan ryhmätoimintoihin) 
 • Päihderyhmätyöskentely; psykofyysiset ryhmät / yhteisötoimintaa
 •  Nuoren käsitys omasta elämästään: avoimuus ja rehellisyys oman ongelman suhteen
 • Koulunkäynnin tai opiskelun jatkaminen riittävästi tuettuna

Perhetyö

 • Tarkastellaan vanhemman kykyä/mahdollisuuksia huomioida nuoren tarpeita
 • Vanhemman hyvinvointi (elämäntilanne, jaksaminen, talous, työllistyminen, opiskelu, päihteidenkäyttö, terveys)
 • Vanhemman ja nuoren vuorovaikutussuhde
 • Vanhempien keskinäinen suhde

Työskentelyn pääkohdat

 • Työskentelyvaiheessa käytössä ovat työmenetelmät, jotka ovat nousseet esiin nuoren tarpeista
 • Työskentely on intensiivistä ja tavoitteena on löytää ymmärrys vallinneelle elämäntilanteelle niin verkoston/vanhempien kuin nuorenkin näkökulmasta
 • Voimavarakeskeisyys
 • Päihteettömyyden myötä lääkitystarpeen arvioiminen/ tarkastaminen suhteessa nuoren tilanteeseen ja taustaan; esim. masennus tai neuropsykiatrinen häiriö
 • Tarvittaessa erilaisten tutkimusten järjestäminen

Lähiverkosto – ja sidosryhmäyhteistyö 

Työskentelyn alussa kartoitetaan nuoren palvelu- ja lähiverkosto. Perheeltä/huoltajalta pyydetään lupa, jonka jälkeen ohjaajat ovat säännöllisesti työskentelyn aikana yhteydessä perheen verkostoon. Tähtäimenä verkostotyön lujittaminen niiltä osin kuin se on kuntoutuksen kannalta oleellista. Ohjaajat tapaavat lähiverkostoa ja perheen palvelujen toimijoita siinä laajuudessa kuin nuoren tilanteen kannalta on tarpeen. Tarpeen mukaan järjestetään verkostopalavereita.