Osasto Stoppi » Saviston Koti

Osasto Stoppi

Savisto Anjala olohuone MG 2136 1920px


Osasto Stoppi

Osasto Stopilla tapahtuu nuoren vieroitus ja arviointi. Työskentely perustuu yhdessä nuoren, perheen ja sosiaalityöntekijöiden kanssa määriteltyihin akuutteihin päihteiden käyttöön liittyviin pulmakohtiin suunnitelmallisesti ja tavoittellisesti. Työskentelyjakso kestää akuuttivieroituksen ja katkaisuhoidon ajan.

Palvelun sisältö 

 • Nuoren vieroitus ja arviointi. Yksilötyöskentelyn käynnistäminen. Nuoren elämään akuutisti liittyvien osa-alueidein kartoitus (Hoitokontaktit, sakot yms.)
 • Omaohjaajan ja nuoren välille syntyvä yksilötyöskentely on intensiivistä, korjaavaa, tukevaa sekä suunnitelmaan perustuvaa työskentelyä, jossa pääpaino on päihdeanamneesissa ja vieroittumisessa. Arvioidaan nuoren fyysisen ja psyykkisen vieroittumisen tarve, jonka jälkeen muilla osastoilla tarkennetaan ongelman takaa löytyviä ydinkysymyksiä lastensuojelullisen sijoitustarpeen näkökulmasta. Päätavoitteena on vieroittuminen ja katkaisuhoito sekä arviointityö 
 • Lääkäri arvioi terveydentilan ja tehdään mahdollinen lääkkeellinen vieroitus 

Palveluprosessi 

Osasto Parkin työskentely on sisällöllisesti päihdekartoitukseen sekä vieroittumiseen liittyvää työskentelyä, jossa pyritään tehokkaasti määrittämään hoidon tarpeita päihdeanamneesin näkökulmasta ja katkaista nuoren kasvua sekä kehitystä vaarantava toiminta. Prioriteetteina on määrittää fyysisen ja psyykkisen vieroittumisen tarpeet ja kohdentaa näiden pohjalta hoidon elementtejä sekä esim. tarvittaessa lastensuojelullisia rajoitustoimenpiteitä oikeissa mittasuhteissa nuoren edun mukaisesti. 

 • Pysähtyminen, jonka tavoitteena on itsensä ja oman tilanteen sietäminen/tarkastelu päihteettömänä sekä kokonaistilanteen arviointi (esim.koulu, perhesuhteet) 
 • Selkeä ja riittävän tukeva struktuuri, joka mahdollistaa aikuisen jatkuvan läsnäolon 
 • Nuori rakentaa kontaktin aikuiseen (omaohjaajat) 
 • Asettuminen/tutustuminen: nuori/perhe – omaohjaaja/työryhmä – yhteisö 
 • Mahdollisuus vieroittumiseen lääkinnällisin menetelmin

Perhetyö

 • Perheen/nuoren nykyhetken kuvaus 
 • Sosiaalityöntekijän ja muun verkoston spesifi huoli 
 • Huolen perusteella toive työskentelystä perheen/nuoren kanssa 
 • Toivottu aloitusaika 

Pääkohdat 

 • Nuoren sekä verkoston nykyhetken kuvaus ja arviointi.
 • Nuoren historian selvittäminen siltä osin kuin se koskettaa nykytilannetta 
 • Kenellä on huoli nuoren tilanteesta, miten se on näyttäytynyt ja minkälainen päihdeanamneesi nuorella on
 • Sosiaalityöntekijän sekä verkoston konkreettiset huolenaiheet ja näiden perusteella toive työskentelystä nuoren kanssa, joka muodostaa hoito- ja kuntoutussuunnitelman sijoituksen tueksi.
 • Yhteisten tavoitteiden sopiminen yhdessä perheen/nuoren kanssa 
 • Alussa työskentely on tiivistä, omaohjaajatapaamisia on vähintään 1krt /vko. Kestoltaan 30-120 min.
 • Työskentelyn alussa panostetaan tutustumiseen ja toimivan sekä luottamuksellisen nuori-ohjaaja-suhteen luomiseen. 
 • Korostetaan nuoren ja hänen verkostonsa asiantuntijuutta 

Palvelussa käytettävät työ- ja arviointimenetelmät 

 • Jatkuva lääkärin tilanneseuranta ja päihdeanamneesiin pohjalta nousevien aiheiden hoito 
 • Yksilötyön jatkuvana tukena käytetään koko kuntoutuksen / sijoituksen ajan päihdetyökirjaa 
 • Apuna käytetään erilaisia menetelmävälineitä, kuten kortit, lomakkeet ja toiminnalliset harjoitteet nuoren yksilöllisten tarpeiden/ kykyjen mukaan 
 • Menetelmien monipuolinen ja vaihteleva käyttö nuoren tarpeesta ja työntekijöiden koulutuksesta riippuen tai työntekijöiden yksilöllistä osaamista hyödyntäen 
 • Työskentelytavat sekä arviointi menetelmät ovat sidottuina yhteisöllisyyteen 
 • Nuori osallistuu talon sisäisiin päihderyhmiin sekä kuntouttavaan toimintaan ryhmämuodoissa. 
 • Päihderyhmä antaa nuorelle mahdollisuuden tutkia itseään yksilönä ryhmän jäsenenä. Ryhmässä työskentely lisää mm. itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja, joiden puutteellisuus voi johtaa päihteiden käyttöön. 

Lähiverkosto – ja sidosryhmäyhteistyö 

 • Työskentelyn alussa kartoitetaan nuoren palvelu- ja lähiverkosto. Nuorelta/huoltajalta pyydetään lupa, jonka jälkeen ohjaajat ovat säännöllisesti työskentelyn aikana yhteydessä perheen verkostoon. Ohjaajat tapaavat lähiverkostoa ja perheen palvelujen toimijoita siinä laajuudessa kuin nuoren tilanteen kannalta on tarpeen. Tarpeen mukaan järjestetään verkostopalavereita.